Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie to nie tylko przedmiot w szkole, to również gałąź nauki. Obejmuje zagadnienia społeczne, kulturowe, polityczne oraz ekonomiczne. Sam przedmiot prowadzony jest w szkołach gimnazjalnych oraz średnich. Podzielony jest na bloki tematyczne, na celu ma poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie edukacji społecznej. Wiedza o społeczeństwie obejmuje w szkołach naukę o konfliktach na świecie, problemach na Bliskim Wschodzie, problem dekolonizacji, zimną wojnę, naukę o organizacjach tj. NATO, ONZ, OBWE, WTO, UE itp., oraz nową historię Polski oraz świata, program obejmuje również nowoczesne problemy świata, problem globalizacji i informatyzacji, zagrożenia z tym związane. Sam przedmiot został wprowadzony w latach 60 XX wieku. Istnieje możliwość zdawania tego przedmiotu na egzaminie maturalnych. Wiedza o społeczeństwie dostarcza wiedzy w szkołach średnich na temat samego społeczeństwa, państwa oraz polityki, ale również podstaw prawa, informacji na temat organizacji międzynarodowych, integracji europejskiej, praw człowieka, współczesnych problemów tj. terroryzm, konstytucji i istotnych aktów prawnych oraz polityki zagranicznej naszego kraju. To niezwykle cenny przedmiot, otwierający drogę do lepszego rozumienia świata, w którym żyjemy. Dzięki przedmiotowi uczeń wykazuje zainteresowaniem polityką itp., dzięki temu lepiej się rozwija i uczestniczy w życiu społecznym.

Edukacja w szkołach policealnych

Szkoły policealne są rodzajem szkół, przeznaczonych dla absolwentów szkół średnich. By dostać się do tego typu szkół należy mieć ukończoną szkołę średnią, jednak nie jest tu wymagana matura. W systemie Polskim szkoły policealne dzielą się na publiczne i niepubliczne. W większości nauka w tego typu szkołach trwa 2 lata, kończy się uzyskaniem dyplomu. Pod koniec edukacji, absolwent może podejść do egzaminu zawodowego, kończącego się uzyskaniem tytułu technika danego zawodu. Szkoły tego typu, umożliwiają różnego rodzaju zniżki, oraz wydają zaświadczenia do ZUS oraz WKU. W szkole policealnej stosuje się ten sam system oceniania jak w szkołach średnich oraz gimnazjalnych, czyli uzyskać można oceny: bardzo dobre, dobre, dostateczne, dopuszczający oraz niedostateczne. Szkoły tego typu kształcą w różnych kierunkach i bezpośrednio przygotowują do zawodu. W zależności od kierunku istnieje możliwość zdobycia praktyki zawodowej podczas trwania edukacji. W większości miast w Polsce istnieją szkoły policealne, mające możliwość zdawania egzaminu oraz wydawania dyplomu. Posiadają one różne tryby kształcenia. Zazwyczaj są to trzy tryby, dzienny inaczej w stacjonarnym, wieczorowym oraz weekendowym. Koszt samego kształcenia jest zróżnicowany, zależy to oczywiście od kierunku, miasta, może być on również darmowy.

Jak szybko się uczyć?

Zastanawiasz się jak skutecznie uczyć się i szybko przygotowywać do egzaminów? Jest na to rada. Jeśli masz trudności w zapamiętywaniu, warto zastosować metodę skojarzeniową. By szybko zapamiętać, stwórz sobie zabawne skojarzenia, w odpowiedniej formie. Kojarz wyrazy, układaj je w odpowiedniej formie. Śmieszne skojarzenia, z łatwością pomogą ci w szybkim zapamiętywaniu. Kolejną metodą jest konstruowanie i tworzenie notatek. Dzięki notatkom utrwalamy wiadomości. Przy tworzeniu tekstów warto stworzyć zdania kluczowe, zwięzłe opisy oraz istotne słowa kluczowe. Warto pisać w punktach, punkty oraz ich kolejność łatwiej zapamiętać, należy również stosować zapisy hierarchiczne. Notatki te mają być hasłem dostępu do tego, co już wcześniej czytałeś. Warto podkreślać słowa kluczowe, używać kolorowych flamastrów i stosować kolorowe podkreślenia. Kolejnym sukcesem jest umiejętność prawidłowego czytania. Ważne jest to gdzie czytamy, jak czytamy, jaka jest atmosfera oraz jakie są nasze emocje. Te stany są zależne od czytania ze zrozumieniem, umiejętność skupiania się jest tu najistotniejsza. Przed rozpoczęciem czytania, warto zrobić przegląd książki, zrozumiemy, czego dotyczy i co jest dla nas najważniejsze. Można również wyznaczyć sobie cel czytania, czego oczekujemy i na jakie pytania chcemy sobie odpowiedzieć po przeczytaniu książki.

Nauka języków obcych

Wielu rodziców marzy by ich pociechy władały biegle w kilku językach. Czy jest to możliwe, od kiedy należy zacząć naukę? Nauka kilku języków jest oczywiście możliwa, taką edukację należy zacząć jak najwcześniej, czyli najlepiej po etapie, kiedy dziecko zaczyna mówić w języku ojczystym. Należy zacząć od nauki dwóch języków, nie muszą być one pokrewne. Łatwość w przyswajaniu języka, mają dzieci z małżeństw mieszanych. Warto by każdy z rodziców, mówił do dziecka w języku ojczystym, wówczas dziecko z łatwością przyswoi język. Ważne by rozmawiać z dzieckiem nie tylko w domu, należy używać języka w różnych miejscach, dziecko powinno się czuć komfortowo z językiem. Do dziesiątego roku życia, dziecko naturalne przyswaja język. Naukowcy twierdzą, iż od 24 roku życia, coraz trudniej nauczyć się języków. Ważna jest jednak motywacja i chęć za wszelką cenę nauki. Dzieci żyjące w kraju obcym, nie powinny być uczone przez rodziców tego języka, ponieważ z łatwością przyswoją go na podwórku lub w szkole. Natomiast rodzice powinni mówić do dziecka w języku mniejszości. Taka edukacja będzie bardziej efektywna. Warto pamiętać, iż nie można zmuszać dziecka do nauki języków, ważne by robić to naturalnie. Dziecko powinno lubić język, rozumieć go i czuć się z nim dobrze. Rodzice powinni kontrolować naukę dziecka.

Wiedza zdobyta w gimnazjum

Gimnazjum to etap szkoły średniej, w której młodzież przyswaja wiedzę potrzebna do dalszej nauki w szkołach ogólnokształcących, zawodowych lub technikach. W Polsce edukacja gimnazjalna trwa 3 lata i zakończona jest egzaminem, który umożliwia dalszą naukę. Okres gimnazjum to wiek 13 – 16 roku życia. Jest to okres niezwykle trudny dla młodzieży, zwany okresem dojrzewania. W Polsce wyróżniamy gimnazja specjalne, gimnazja zwykłe, gimnazja specjalne, akademickie, dwujęzyczne, zawodowe, dla dorosłych oraz integracyjne. W innych krajach mogą być to gimnazja humanistyczne, matematyczne, techniczne, muzyczne, sportowe oraz artystyczne. W gimnazjum młodzież przyswaja niezbędną wiedzę m.in. uczy się matematyki, języka polskiego, biologii, geografii, fizyki, chemii, języków obcych, historii, plastyki, muzyki, religii lub etyki, informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego. Gimnazjum to niezwykły okres w życiu młodego człowieka, rodzice, więc powinni być niezwykle czujni w okresie dojrzewania swoich dzieci. Młodzież w okresie gimnazjalnym, zwłaszcza w okresie dojrzewania ma trudności z dostosowaniem się, a co za tym idzie nauką. Od kilku lat zwiększona została liczba godzin nauki w gimnazjum, utworzono dodatkowe zajęcia, pomagające uczniom przyswojenie wiedzy. Gimnazja w Polsce pojawiły się dopiero w 1999 roku, zostały wprowadzone reformą edukacyjną.

Nauka w szkołach muzycznych

Szkoły muzyczne kształcą w zakresie edukacji muzycznej. Szkolnictwo muzyczne w Polsce jest w większości nieodpłatne. Organem zajmującym się tego typu szkołami w Polsce jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kształcenie na etapie szkół muzycznych przebiega trójetapowo. Pierwszy etap to szkoły I stopnia, czyli podstawowe, następnie II stopniowe, czyli średnie oraz III stopnia, czyli uczelnie muzyczne. Każdy z etapów edukacji kończy się egzaminem, pozwalającym na dalszą edukację muzyczną. Szkół muzycznych I stopnia, jest najwięcej w Polsce ok. 70% wszystkich szkół artystycznych. Szkoły te posiadają wyspecjalizowaną kadrę naukową. Dzieci na tym etapie uczą się rytmiki, gry na instrumentach, nut, kształcenia słuchu. Szkoły te trwają od 4 do 6 lat, mogą do nich uczęszczać dzieci od 6 roku życia do 16 roku życia. Szkoły II stopnia, dzielą się na wydziały: wokalny, instrumentalny, lutniczy oraz rytmiczny. Do szkół drugiego stopnia mogą uczęszczać dzieci w wieku 10 lat do 21 roku życia. Egzaminy na tym etapie należy zdawać praktycznie oraz teoretycznie. Kolejny etap edukacji muzycznej to uniwersytety, dzielą się na I, II oraz III stopnia. Możliwość edukacji na tego typu uczelniach, jest możliwa dzięki zdaniu odpowiednich egzaminów, wskazujących na umiejętności i wiedzy kandydata.

Motywacja dziecka do nauki

Małe dzieci trudno zachęcić do nauki, dla nich najważniejsza jest zabawa i bardzo szybko się nudzą. Badania pokazują, że dzieci uczą się bardzo szybko, kiedy nie znają celu oraz przeznaczenia nabywanej wiedzy. By przygotować dziecko do nauki, należy ukazać dziecku cel nauczania. Warto by podczas nauki obserwować dziecko, dzięki temu zauważymy system jego edukacji oraz zapamiętywania. Warto, więc zastanowić się czy dziecko uczy się dla nas, czy dla siebie. Nie należy krytykować dziecka na etapie nauki, jeśli wolniej zapamiętuje należy mu pomóc oraz chwalić, jeżeli nauczy się i przyniesie ze szkoły dobrą ocenę, to będzie go motywowało do dalszej nauki. Warto również pamiętać, by przy wspólnej nauce z dzieckiem, ograniczyć do minimów wszystko, co będzie go rozpraszało. Dziecko poprzez rozproszenie, będzie zapamiętywało mało informacji. Warto pokazać, że nauka może być niezwykle pasjonująca, może dać mu wiele cennych informacji i możliwości. Dzięki temu może pokazać rówieśnikom swoją wiedzę. Nauka może przybierać kształty kolorowych rysunków, obrazków. Pamiętajmy, że edukacja dziecka nie powinna być nudna i składać się z samych nudnych liter i cyfr. Wszystko powinno przybierać element zabawy, która rozbudzi w dziecku wyobraźnię i znacznie przyspieszy etap zapamiętywania. Chwalmy, więc dziecko i twórzmy ciekawe elementy nauki.

Edukacja w Wielkiej Brytanii

Edukacja w Wielkiej Brytanii jest przymusowa, tworzona jest przez rząd centralny. Wyróżniamy takie etapy edukacji jak Nursery, jest to żłobek, Primary school, odpowiednik naszej szkoły podstawowej oraz High school, czyli gimnazjum. Kolejnym etapem edukacji jest College, inaczej Sixth Form, to szkoła średnia, następnie University: Bachelor, czyli licencjat oraz Master, magister. Kolejno Doctor i Profesor. W Wielkiej Brytanii wyróżniamy takie poziomy nauczania jak: Key Stage 1 w Anglii oraz Walii, w Szkocji- 5 – 7 lat, Key Stage 2 w Anglii i Walii, w Szkocji- 7 – 11 lat, Key Stage 3 w Anglii i Walii, w Szkocji- 11-14 lat, Key Stage 4 w Anglii i Walii, Level D w Szkocji- 14-16 lat. W Wielkiej Brytanii szkoły są czynne 190 dni w roku, sama edukacja rozpoczyna się w drugiej połowie sierpnia, a trwa do końca czerwca. Dzieci mają oczywiście przerwę zimową, która trwa 10 dni, oraz dwutygodniową przerwę świąteczną. Uczniowie mają również przerwę Wielkanocną, która również trwa dwa tygodnie. Zajęcia w szkołach trwają zwykle od godziny 8: 50 do 13, inaczej niż w Stanach Zjednoczonych od godziny 9 do 15. Dzieci w klasach liczą od 20 do 30 osób. Dzieci w Wielkiej Brytanii mogą wybierać sobie bloki tematyczne, z jakich chcą się uczyć. To m. in. języki, wiedza o środowisku, przyroda, matematyka, religia i etyka oraz edukacja zdrowotna.

System edukacji w Niemczech

System edukacji w Niemczech należy do państwa. Wszelkie decyzje podejmowane są przez odpowiednie do tego ministerstwo, w zależności od landu. Szkołę w Niemczech rozpoczynają dzieci w wieku 6lat, sama nauka jest przymusowa do 18 roku życia. Edukacja jest bezpłatna. Szkoły w Niemczech można podzielić na ogólnokształcące oraz zawodowe. Do szkół zawodowych zaliczamy: Berufsgrundschule, Berufsvorbereitende Schulform, Berufschule, Berufsfachschule, Fachoberschule, Fachschule, Berufliches Gymnasium. Szkoły ogólnokształcące natomiast to: Gymnasium, Hauptschule, Grundschule, Gesamtschule, Realschule. Oprócz przytoczonych szkół, istnieją również szkoły specjalne oraz prywatne, dla dorosłych. Szkoły podstawowe to Primarstuf, to odpowiednik naszych szkół podstawowych, Orientugsstaf, to szkoły odpowiadające naszym klasom 5 oraz 6, szkół podstawowych. Kolejnym etapem są szkoły Sekundarstuf, uczniowie mogą wybrać gimnazjum, szkoły realne oraz główne. Klasy te kończą się egzaminem. Same odpowiedniki szkół różnią się znacznie od siebie formą edukacyjną oraz późniejszymi możliwościami rozwoju. Kolejnym etapem są szkoły Sekundarstuf II, jest to edukacja ogólnokształcąca, po zdaniu egzaminów gimnazjalnych. Okres ten to 12 lub 13 okres życia, kończący się zdaniem egzaminu maturalnego. Sam egzamin daje możliwość studiowania na uczelniach. Innymi szkołami na tym etapie, są szkoły zawodowe.

Czym jest edukacja seksualna?

Edukacja seksualna to dział nauki biologicznej, zajmującej się dojrzewaniem człowieka i samą jego seksualnością. Edukacja seksualna to wyodrębniona dziedzina, dotyczy ona m. in. wiedzy o filozofii, fizjologii aktu seksualnego, sensie biologicznym seksualności, anatomii i fizjologii, płodności, przebiegu ciąży, zaburzenia życia płciowego. Dodatkowo edukacja seksualna zajmuje się kulturowymi warunkami związanymi z uwarunkowaniami płciowymi człowieka, różnością płci, rolą społeczną płci, stereotypami społecznymi oraz uprzedzeniami dotyczącymi płci oraz przysługujące prawa płci, cechy warunkujące egzystencję społeczną, orientacje seksualne, dodatkowe zjawiska społeczne, związane z tą sferą, prawa człowieka związane z płciowością oraz relacje międzyludzkie, relacje psychospołeczne. Dostęp do nauki, edukacji seksualnej jest w Polsce ogólnie dostępny, edukacja seksualna przeprowadzana jest w szkołach gimnazjalnych oraz średnich, za zgodą rodziny. Według ekspertów edukacja seksualna jest bardzo istotna w szkołach, pozwala ona uchronić oraz wyedukować nastolatki z ryzyka związanego z wcześniejszą ciążą oraz samym życiem seksualnym. Edukacja seksualna to dość nowa nauka, która ciągle się rozwija. Edukacja ta związana jest z seksualnością w aspekcie socjologicznym, kulturowym oraz historycznym, prawnym, politycznym i filozoficznym.